- ขั้นตอนการผลิตภาพขาวดำ
    - การถ่ายภาพ
    - การล้างฟิล์ม

    การอัดขยายภาพ
                  

                             |Dark Room|

    :: ที่มาภาพถ่ายขาวดำจาก ห้องมืด :.   อุปกรณ์ กล้องฟิล์ม  เครื่องอัดภาพ  ฟิล์ม กระดาษ น้ำยาเคมี.      B&W Gallery