| ที่มา|   

    1  นำเสนอศิลปะ  ด้านความงาม ความรัก ในธรรมชาติ  เป็นจุดร่วมในความต่าง
    2  ส่งเสริมความเป็นสากล มิตรภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่มีความหลากหลาย ผ่านงานศิลปะ :  
        คำว่า Thailand ในที่นี่เป็นเพียงเพื่อการบอกชื่อตำแหน่งภูมิภาคทางกายภาพเท่านั้น 
       ไม่ส่งเสริมความรู้สึก การแบ่งแยกแก่งแย่ง 
วามคลั่งชาติ  คลั่งลัทธิ คลั่งใคร
       เชื่อในความรักและเคารพในหัวใจที่ดีงามของการเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกัน
   3  สื่อสารแลกเปลี่ยนแนวคิดตามสมควร เพื่อเรียนรู้ไปสู่ความเข้าใจความเป็นจริง
       ของธรรมชาติด้วยกัน
   4  เรียบง่าย ได้ประโยชน์
   5   " .......................................  "
                                                                                  
                                                                                                          
                                                                                                             23 ธันวา
                                                                                                          webmaster